Markku Iivonen p. 0400 187 389, +358 400 187 389 | Otto Drude p. 040 823 5236, +358 40 823 5236 | Tommi Mäkinen 0400 599 252, +358 400 599 252 | WhatsApp info@vakova.fi

TIETOSUOJASELOSTE

Sivuston käyttö ja tietosuojalauseke

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä kotisivujamme.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Valajärven Konevälitys Oy
Valajärventie 367
31860 Tursa / Urjala

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVASSA ASIASSA

Otto Drude
Valajärventie 367
31860 Tursa / Urjala
otto.drude@vakova.fi
p. 0408235236

3. REKISTERIN NIMI

Valajärven Konevälitys Oy:n asiakasrekisteri

4.REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän
asiakassuhteen perusteella.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTERKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
Yrityksen kirjanpitovelvollisuuden takia ja toiminnan toteuttamisen takia, tarvitsemme myyjistä ja ostajista, niin yrityksiltä ja yhteyshenkilöiltä tietoja (lueteltu kohdassa 6.). Nämä tiedot kirjataan osto- tai myyntikuittiin. Tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin, jotta voimme kehittää palveluja, estää mahdollisia väärinkäytöksiä tai havainnoida niitä, sekä yleisesti toteuttaa toimintaamme.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

– nimitiedot
– henkilötunnus / y-tunnus
– osoitetiedot
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite

7. JÄSENREKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännön mukaisesti asiakkaalta itseltään kaupan yhteydessä tai asiakkaan ne itse tarjoustilanteessa luovuttaessa.

8. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme käyttäjän yksilöityjä tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen, voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Kirjanpitolaki 1336/1997, luku 2, 10§.

9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN
ULKOPUOLELLA

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa rekisteröityjen tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.
– Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
– Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
– Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei ole enää niistä tunnistettavissa.
– Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä tarpeen mukaisesti.

12. REKISTÖDÖIDYN OIKEUDET

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot, sekä pyytää mahdollisten
virheellisten tietojen oikaisu. Rekisteröity voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Valajärven Konevälitys Oy:öön. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa 1336/1997 luku 2, 10§:ssä määritellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.